Jump to content

Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Společnost Superior Investments s.r.o., IČ 242 852 51, se sídlem Sokolská 1795/46, Praha 2, Česká republika (dále jen Provozovatel) je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli k naplnění jednoho nebo více účelů. Provozovatel Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit přímo na správce, kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek nemusíte sdělovat jakékoliv informace, které by vedly k Vaší identifikaci.

Při použití kontaktního formuláře shromažďuje Provozovatel Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli.

Naše webové servery nicméně shromažďují informace (tj. běžné informace, které Váš prohlížeč odesílá každé navštívené stránce) pro statistické účely v Google Analytics a tyto informace Provozovatel využívá ke zlepšení obsahu svých webových stránek a online služeb.

Provozovatel uchovává osobní informace uživatelů do té doby, dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, popřípadě do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Provozovatele zpracovávat osobní údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zvláště pro účely řešení sporů či vypořádání práv a závazků s poskytováním dané služby související. Na základě obecně platných právních předpisů České republiky je Provozovatel povinen zveřejnit osobní údaje uživatele:

 • na základě žádosti Policie České republiky, soudu či jiných orgánů činných v trestním řízení (a to včetně dalších speciálních v zákoně uvedených útvarů)
 • pro zajištění bezpečnosti webových stránek Provozovatele;
 • zajištění, uplatnění nebo ochrany práv či majetku ostatních uživatelů, dodavatelů či odběratelů Provozovatele.
 • odsouhlasení podmínek používání služeb Provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) získané prostřednictvím kontaktního formuláře, webové rezervace, jsou důvěrné a budou použity výhradně ke správnému vyřízení rezervace a zpětné kontrole, přičemž souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zákazníkem je platný po dobu maximálně 90 dní nebo do odvolání souhlasu zákazníkem. Po uplynutí této lhůty jsou veškeré výše uvedené záznamy smazány nebo anonymizovány.

V případě realizace transakce mohou být po dobu 90dní také využity v rámci zlepšování služeb a marketingové činnosti společnosti.

Přenos osobních informací

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušným orgánům veřejné moci, které jsou v rámci prováděného dozoru k jejich vyžádání oprávněny obecně závaznými právními předpisy.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně práva požadovat jejich odstranění, prostřednictvím emailu info@superiorinvestments.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou orgánů činných v trestním řízení a jiných orgánů státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání.

Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně upravovat. Aktualizovaná verze bude zveřejněna vždy na této stránce, abyste vždy měli přehled o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a v jakých případech je event. možné je sdělit. Doporučujeme si toto prohlášení pravidelně přečíst, abyste viděli, jakým způsobem Provozovatel osobní údaje ochraňuje.

 

Zpracování osobních údajů klientů hotovostních (směnárenských) služeb

 

Společnost Superior Investments s.r.o., IČ 242 852 51, se sídlem Sokolská 1795/46, Praha 2, Česká republika (dále jen „Provozovatel“) v případě klientů hotovostních (směnárenských) služeb zpracovává údaje vyžadované zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon č. 253/2008 Sb.") v případě, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR.

Jedná se o tyto identifikační údaje:

 • Fyzická osoba:

- všechna jména a příjmení,
- rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,
- místo narození,
- pohlaví,
- trvalý nebo jiný pobyt,
- státní občanství,
- stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti,
- údaj o tom, zda klient není politicky exponovanou osobou, příp. u smluvních klientů číslo klienta

 • Podnikající fyzická osoba také uvede:

- obchodní firmu,
- odlišující dodatek nebo další označení,
- místo podnikání
- identifikační číslo,
- druh a číslo průkazu totožnosti,

 • Fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu klienta, právnické osoby:

- údaje ke zjištění a ověření totožnosti této fyzické osoby, tedy obdobně údaje uvedené výše u klienta, fyzické osoby, vč. druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti,
- obchodní firmu nebo název právnické osoby, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí a také včetně identifikačních údajů jiné právnické osoba, která je statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby

 • U správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení klienta, svěřenského fondu, nebo klienta jiného právního uspořádání bez právní osobnosti:

- identifikační údaje této fyzické osoby (totožné s identifikačními údaji klienta fyzické osoby a také s údaji člena statutárního orgánu právnické osoby – viz výše),
- označení svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti

 • U všech tří výše uvedených kategorií fyzických osob mohou být kromě výše uvedených informací získávány též další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavatel, odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a zákona č. 253/2008 Sb.
 • U všech tří výše uvedených kategorií fyzických osob dále též:

  - údaj o tom, zda fyzická, či právnická osoba je osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
  - identifikační údaje zmocněnce, je-li klient zastoupen na základě plné moci,
  - identifikační údaje zákonného zástupce nebo opatrovníka, je-li klient zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, vč. příslušného rozhodnutí soudu v případě opatrovníka,
  - v době trvání obchodního vztahu nebo při dalších obchodech údaje o kontrole platnosti a úplnosti identifikačních údajů klienta, informací získaných v rámci kontroly klienta, důvodnosti zjednodušené kontroly klienta nebo výjimky z kontroly klienta, vč. zaznamenávání změny těchto údajů,
  - kopie nebo výpisy z předložených dokladů,
  - informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
  - údaje o vlastnické a řídící struktuře klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
  - údaje o průběžném sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
  - údaje o přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká,
  - údaje o přiměřených opatřeních ke zjištění původu majetku politicky exponované osoby v rámci obchodního vztahu s takovouto osobou,
  - údaje k ověření totožnosti skutečného majitele a postup při jeho zjišťování,
  - údaje o obmyšleném svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, který je určen na základě určitých vlastností nebo příslušnosti k určité kategorii, informace dostatečné ke ztotožnění konkrétního obmyšleného v okamžiku výplaty výnosů nebo v okamžiku, kdy obmyšlený uplatní svá nabytá práva.
 • U osob, které projevily zájem o zasílání kurzovních lístků e-mailem, zpracovává Provozovatel pouze e-mailovou adresu.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

Důvod a délka zpracování Vašich osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje klientů hotovostních služeb na základě povinností vyplývajících z platných právních předpisů, případně na základě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy.

Osobní údaje klientů zpracovává Provozovatel výhradně za účelem plnění právních povinností, příp. za účelem plnění povinností ze smluvního vztahu.

Provozovatel má nastaveny lhůty pro uchovávání údajů dle zákona č. 253/2008 Sb., který upravuje lhůty pro uchovávání údajů povinnou osobou, nad rámec těchto lhůt Provozovatel údaje neuchovává.

Účetní a daňové doklady, kterými jsou vyúčtovány poskytnuté služby, Provozovatel uchovává pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

Ve výjimečných případech pokusu o podvodné jednání, či v případě obdobných sporů, jsme nuceni zpracovávat údaje relevantní pro daný spor po dobu trvání sporu, do jeho pravomocného skončení, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu.

Přenos Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje Provozovatel zpřístupňuje výhradně příslušným orgánům veřejné moci, které jsou v rámci prováděného dozoru k jejich vyžádání oprávněny obecně závaznými právními předpisy.

Pro účely zajištění některých podpůrných služeb (zajištění interního auditu, vedení účetnictví, vývoj informačního systému apod.) využívá Provozovatel služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro naši společnost a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů dbá Provozovatel na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

Vaše osobní údaje Provozovatel nepředává do jiných zemí.

Vaše práva dle platné právní úpravy

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa www.uoou.cz.